親子教育 – 吠陀數學(Vedic Maths)

最近响一本親子教育既雜誌睇睇到一間以標榜兒童數學教育為主既教育機構, 詳細了解後, 佢哋用一種我從未聽過既古印度數學為教學藍本, 趁呢排得閒, 上網搵到一本名為<<讓頭腦變聰明的印度數學>>, 花左二日時間睇完並整理書中的十二種計算方式,同各位分享。
個人响讀書時遇到數學就頭痛, 當年中學讀既係工業中學(香港的工業中學得幾間, 大家估下係邊間), 中四選科時, 大家爭住讀電子科, 當按排名, 我係最後一個有資格讀嗰班既學生, 因為我理科唔掂, 只有選被校內老師言談間都有睇低既商科(我當時只覺得香港係商業社會, 讀商科係順理成章)。 如果我當年可以讀到理科, 選擇比只讀商科多, 或許都有個專業資格, 個人事業發展路途會完全不一樣。唔想自己仔女步自己後塵, 要從小培養佢對數學的興趣, 當遇到好似我年的人生交叉點時, 有資格及能力(當年我有資格, 但冇能力)可以做出正確的決定。我哋平時練習都可以令頭腦醒一醒, 可以用心算快速計到數, 人哋對你都刮目相看。

吠陀數學是從印度地區發展而來的傳統數學, 也叫印度數學, 是建立在由梵文著成的古代陀經基礎之上的數學。直到二十世紀(1911 – 1918年), 被人遺忘的吠陀數學被印度學者 、數學家巴拉蒂.克里希納.第勒塔季重新構建,並公布於世。在二十世紀六十年代, 他把吠陀數學介紹到英國, 當時作為一種非主流數學體係備受矚目。

運用吠陀數學能在瞬間解答出高難度的運算, 在美國亦稱為高速吠陀數學(High speed Vedic Maths), 這是因為吠陀數學比一般數學快10到15倍。

吠陀數學體系具有統一性我連貫性, 可以培養創造性思維。但是想要創造性地運用吠陀數學則需做一定練習, 如果覺得吠陀收學看上很容易, 而只是看, 不做練習, 就變成不是自己的東西, 而且很難靈活地應用。

學習吠陀數學能增強對數字的敏感, 會加快大腦的前葉皮質的血液循環, 提高大腦靈活性。因其以四方形為基礎的獨持計算體系, 左腦右腦均衡地發展, 培養了對數字的想象力和創造思維。

 

 

 

一、十位數相乘

85 X 85

 1. 十位數與其大1的數相乘

   8 X (8+1)= 72 ->千位與百位

 1. 其次位相乘
  5 X 5 = 25 ->十位與個位
 2. 最後把1與2 的答案按順序寫出來

答案:7225

41 X 49

 1. 4 X (4+1)= 20
 2. 1 X 9 = 09 (個位數相乘, 十位數為0時不要忘記寫十位數的0)
 3. 答案:2009

 

必符合原則:

1. 十位數必須相同

2. 個位數相加必須等於10

 

 

二、11的乘法要訣

72 X 11

 1. 在乘以11的數中間插入一位數變成三位數
  7 ? 2
 2. 在乘以11的十位數與個位數相加
  7 +2 =9
 3. 最後把2的結果填在1的?中
  答案:792

 

 

98   X 11

 

 1. 在乘以11的數中間插入一位數變成三位數
  9 ? 8
 2. 在乘以11的十位數與個位數相加

9 + 8 =17

 1. 最後把2的結果填在1的?中。2的結果大於10時百位加一
  9 (17) 8 =10(7)8
  答案:1078

 

234 X 11

 1. 寫出乘以11數的第一及最後一位數
  2  ?  4
 2. 將乘以11的數按順序相加
  2 + 3 =5
  3 + 4 =7
 3. 將2及3 的數字按順序寫出來
  答案:2574

 

4567 X 11

 1. 4  ?  7
 2. 4+5=9, 5+6=11, 6+7=13
 3. 4 (9)(11)(13)7 =5(0)(2)(3)7
  答案:50237

 

三、相同十位數乘法的魔術

 

  13 X 17

 1. 被乘收與乘數個位相加, 再乘以10(即十位數的值)  
  (13 + 7) X 10 = 200
 2. 個位數相乘
  3 X 7 = 21
 3. 將1與2的結果相加
  答案:221

 

18 X 19

 1. (18 + 9) X 10 = 270
 2. 8 X 9 = 72
 3. 270 + 72 = 342

注意: 第3步是把1和2 的結果不是順序寫出來, 而是相加在一起。

此法同樣適用乘數與被乘數十位數相同的兩位數, 例如28 x 26, 53 x 52, 74 x 75

例子:
28 x 26

 1. (28 + 6) x 20 = 680
 2. 8 x 6 = 48
 3. 680 + 48 =728 四、瞬間解答103 X 104

103 X 104

 1. 被乘數加上乘數的個位數
  103 + 4 =107
 2. 個位數相乘
  3 X 4 = 12
 3. 最後把1 和2 的結果按順序寫出來

10712

把這道題分解開來:
1.  100 X 100 =10000 萬位數

2.  (3+4) X 100= 700 百位數

3.  3 X 4 =12  十位與個位數

 

107 X 108

 1. 107 + 8 = 115
 2. 7 X 8 = 56
 3. 11556

 

五、有如智力題般的乘法運算

 

73 X 42

01

 

02

 

 

03

答案: 3066

 

04

 

 

六、畫線解答

 

13 X 12

05

 

06

07

 

七、竪排, 交叉, 竪排

21 X 23

08

 

 1. 左邊竪相乘
  2 X 2 =4
 2. 交叉相乘
  2 X 3 + 2 X 1 = 8
 3. 右邊竪相乘
  1 X 3 = 3
 4. 把上面答案從左至右寫出來
  答案:483

 

 

 

 

52 X 47

 

 1. 5 X 4 = 20
 2. 5 X 7 + 2 X 4 = 43
 3. 2 X 7= 14
 4. 20 (43) (14) = 2444

 

八、速算法

 

88 X 97

 1. 以100為基數, 找出88及97的補數
  88->12  97->3
 2. 交叉相減, 得出差(不管減那一個, 結果都一樣)

88-3= 85 97-12=85

 1. 兩個補數相乘
  12 x 3 =36
 2. 把上面的數順序抄下來
  答案: 8536

 

九、運用補數

 

39 + 26

 1. 以兩個加數中, 任選一個, 加上其補數, 轉換成一個易計算的整數
  39 + 1 =40 或者 26 + 4 =30
 2. 叧一個加數減去這個補數
  26 -1 =25 或39 -4 =35
 3. 然後計算就可以
  40 + 25 =65 或 30 +35 =65

 

54 + 18

 1. 18 +2 =20
 2. 54-2 = 52
 3. 20 + 52 = 72

 

 

十、個位從10, 其他各位從9 減

1000 – 459

1. 從前面開始減

2. 除了個位減10外, 其餘各位皆減9

                   9  9  10

1000 – 4  5   9

—————-
                     5   4   1

 

1000 -74

 

                  9  9  10

1000 – 0  7   4

—————-
                 9   2   6

 

十一、1/2和2 的倍數

12 X 25

 1. 偶數乘以1/2
  12 X 1/2 =6
 2. 5的倍數乘以2
  25 X 2 = 50
 3. 最後把1和2 的結果相乘
  6 X 50 =300

 

16 x 15

 1. 16 x 1/2 =8
 2. 15 x 2 =30
 3. 8 x 30 =240

 

偶數與25, 75相乘時, 也可以偶數乘1/4, 5的倍數乘以4計算

16 x 25

 1. 16 x 1/4= 4
 2. 25x 4=100
 3. 4 x 100 = 400

十二、被9除的數

 

134 / 9

 

 1. 寫出被除數的第一位數
  1
 2. 被除數最前一位與其後一位相加
  1 + 3 =4
 3. 然後把1和2 的數順序寫出來就是商
  14
 4. 最後把被除數的數字相加所得就是餘數

1 + 3 + 4 =8

答案:商=14, 餘數=8

 

842 / 9

 

 1. 8
 2. 8 +4 = 12
 3. 2.的結果大於10, 進一位, 商=8(1)2=92
 4. 8 + 4 + 2 = 14  因14大於9, 故再除一次, 所以商加1, 剩下的為餘數, 14-9=5

答案: 商:93, 餘數5

 

23 / 9

 1. 2
 2. 2 + 3=5
 3. 答案: 啇= 2, 餘數5

 

3829 / 9

 1. 3
 2. 3 + 8 = 11
 3. 3+8 +2=13
 4. 3 ,(1)1, (1)3 = 423 (商)
 5. 3+8+2+9=22餘數 由於22大於9, 再除以9得2, 商加2, 餘數為4

答案:商:425, 餘數4

使用諗Sir獨家按揭進階計算機,Powerteam成交實例請到:https://buyhouse.com.hk

wtsapp icon top